Obchodní podmínky

Ing. Silvie Kaprálová
Višňová 450/5
Prostějov
798 01
identifikační číslo: 05367174

živnostenské oprávnění vydané  Městským úřadem v Prostějově, sp. značka: OŽÚ 4401/2016

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.femmefataledress.com/.

jako strana „prodávající“

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) strany prodávající (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.femmefataledress.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek, (viz. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku. (Cit. část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce, nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.)

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Předmětem Kupní smlouvy je zhotovení a / nebo dodávka šatů a doplňků tak, jak jsou blíže specifikovány v rámci Webové stránky (dále jen „Zboží“).

2.2 Řádně vyplněná a prostřednictvím Webové stránky odeslaná objednávka Kupujícího je závazným návrhem na uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím, přičemž Kupující je svým návrhem na uzavření Kupní smlouvy vázán.

2.3 Kupující odesláním své objednávky potvrzuje:

(a) že se seznámil s obsahem Webové stránky, a to minimálně v rozsahu stanoveném v § 1824 občanského zákoníku;

(b) že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.4 Prodávající potvrdí Kupujícímu neprodleně obdržení objednávky a sdělí mu údaje ve smyslu §  1824 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, přičemž okamžikem odeslání potvrzení obdržené objednávky Kupujícího se považuje Kupní smlouva za platně uzavřenou. V rámci potvrzení objednávky bude Kupujícímu zároveň potvrzena výše kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby pro účely úhrady kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu.

2.5 Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se stane účinnou:

  a) v případě objednávky šatů na zakázku v okamžiku přijetí zálohy na kupní cenu v minimální výši 50% kupní ceny na účet Prodávajícího. Pro platby z České republiky číslo účtu: 115-2025770297/0100 vedeného u Komerční banky a.s. (dále jen „Záloha“). Kupující je povinen označit platbu uvedením variabilního symbolu platby, který je totožný s číslem objednávky.

  b) v případě zboží skladem, v okamžiku potvrzení objednávky Prodávajícím a zaplacení kupní ceny na účet Prodávajícího, číslo účtu: 115-2025770297/100 vedeného u Komerční banky a.s. (dále jen „Kupní cena“). Kupující je povinen označit platbu uvedením variabilního symbolu platby, který je totožný s číslem objednávky.

2.6 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.7 Objednávka Kupujícího je po svém doručení Prodávajícímu jako návrh na uzavření Kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

2.8 Kupující má v rámci Webové stránky možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky.

2.9 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese Kupující.

2.10 Kupující odesláním své objednávky v rámci Webové stránky prohlašuje a zaručuje, že je srozuměn s postupem a mechanismem uzavření Kupní smlouvy, jakož i všemi právy a povinnostmi z takového právního jednání vyplývajících či jinak souvisejících. 

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1 Webová stránka obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji.

3.2 Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů spojených s balením. Ceny dopravy jsou uvedené v sekci Cena dopravy. Prodávající není plátce DPH.

3.3 Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce.

3.4 Ustanovením tohoto článku není omezena možnost Prodávajícího uzavřít s Kupujícím  Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4. Odstoupení od kupní smlouvy a výměna zboží

4.1. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku připsání Zálohy nebo Kupní ceny na účet Prodávajícího ve smyslu odstavce 2.5 těchto obchodních podmínek.

4.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu Prodávajícího Višňová 450/5, Prostějov, 798 01, či na elektronickou adresu femmefataledress@gmail.com.

4.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 4.4. obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklým způsobem prostřednictvím držitele poštovní licence.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

5.6. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.7.  V případě, že Kupující požaduje výměnu Zboží za jiné, je povinen uhradit Prodávajícímu  manipulační poplatek spojený s výměnou Zboží ve výši 100,- Kč v rámci České republiky.Náklady spojené se zasláním Zboží na výměnu hradí Kupující.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího (např. expresní dodání do 24 hodin), nese Kupující riziko pozdějšího doručení a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem jeho doručení.

5.4. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

6.2.1. – má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícího,

6.2.2. – se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. – Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. – je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. – Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.

6.5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím  nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8. Záruka

8.1. Záruka začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím, přičemž na Zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

8.2. Prodávající  odpovídá za všechny vady, které má Zboží při převzetí Kupujícím nebo které se na něm vyskytnou  v průběhu záruční doby.

8.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

(a) neodborným či nešetrným zacházením se Zbožím;

(b) mechanickým poškozením Zboží;

(c) použitím, které je v rozporu s návodem k použití Zboží,

(d) použitím, které je v rozporu obvyklým způsobem použití Zboží;

(e) poškozením Zboží vnějšími vlivy;

(f) poškozením Zboží nadměrným zatěžováním nebo opotřebením.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.  V případě, že by se Kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování – Višňová 5, Prostějov, 798 01, adresa elektronické pošty femmefataledress@gmail.com, telefon 721 752 907.

V Prostějově,  dne 19. září 2016